Program podstawowego kursu wspinaczki w skałach

Cel kursu:

Kurs przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru górskiego. Daje również podstawy do korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Ukończenie i zaliczenie kursu uprawnia do uczestnictwa w kursie taternickim.

 

Zasady uczestnictwa:

Ukończone 18 lat, osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów).

 

Forma zajęć:

Kurs prowadzony jest w formie zajęć praktycznych w skałach przeplatanych teorią. Zajęcia praktyczne oprócz wspinania w skałach mogą być realizowane na sztucznych ściankach wspinaczkowych lub innych obiektach do tego celu przygotowanych (np.: bunkry, murki, drzewa itp.). Zajęcia teoretyczne są uzupełnieniem części praktycznej, nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, mogą być prowadzone w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.W ramach kursu muszą się odbyć zajęcia na zrzutni (nauka wyłapywania odpadnięć).

Czas trwania:

Kurs trwa 6 dni, z czego 5 dni musi odbyć się w terenie.

Liczba szkolonych:

Do czterech kursantów na jednego instruktora.

Prowadzący:

Instruktorzy PZA - wspinaczki skalnej, taternictwa i alpinizmu. Pierwszą część kursu (tematyka nie obejmująca wspinaczki na własnej asekuracji) mogą również prowadzić instruktorzy sportu PZA.

Ukończenie kursu:

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora szkolącego (oraz kierownika kursu jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową). Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia kursantowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

Treści zajęć teoretycznych:

  1. Omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego.
  2. Teoria asekuracji (bouldering – asysta, wspinaczka na wędkę, z dolną asekuracją).
  3. Zjazdy na linie, wychodzenie po linie.
  4. Podstawowe formacje skalne.
  5. Niebezpieczeństwa wspinania ze szczególnym uwzględnieniem wspinania skałkowego.
  6. Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.
  7. Formy uprawiania wspinaczki, style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
  8. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał (Nasze Skały, i inne organizacje).
  9. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
  10. Historia wspinania (opcjonalnie).

Treści zajęć praktycznych: